Výuka náboženství

V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku by měli začít vychovávat děti k víře. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí. Farnost je pro křesťanskou rodinu ucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života, je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.“ (Čl. 2225, 2226 a 2229)

Praktické poznámky týkající se docházky do náboženské výchovy:

Milí rodiče,

nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Seznámí se v něm se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života. Pokud je vaše dítě pokřtěno, využijte o to více této nabídky, která pomůže Vašemu dítěti vytvářet dobré vztahy k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu.

otec Jan a katecheté naši farnosti

rozvrh Rozvrh náboženství 2017/18

přihláška Přihláška